Otázky a řešení biblického testu z Rangera roku 2018

Otázky a řešení biblického testu z Rangera roku 2018

Milí royalisté, 

abychom vám ještě více pomohli při tréninku na Rangera roku, rozhodli jsme se zveřejnit loňské otázky biblického kvízu i s řešením.

Otázky jsou níže, řešení najdete v souborech ke stažení.

 

Kategorie DR:

NOVÝ ZÁKON

Otázka 1. V evangeliích Ježíš označil dvě přikázání jako největší ze všech. V těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon a Proroci. Která to jsou?

Otázka 2. Kterými pokušeními sváděl ďábel Ježíše na poušti?

Otázka 3. Jakým způsobem byl zničen dům pošetilého stavitele?

Otázka 4. Jak se jmenovali rodiče Jana Křtitele?

Otázka 5. Které druhy země, kam padla zrna při rozsévání, jsou zmíněny v podobenství o rozsévači?

Příběh: Po svém ukřižování se Ježíš setkal s učedníky a před jejich zraky byl vzat do nebe. Andělé potom ujišťovali učedníky, že se Ježíš opět vrátí.

STARÝ ZÁKON

Otázka 1. Napište jména synů Noeho.

Otázka 2. Jakou nemocí trpěl Náman a který prorok mu dal návod k uzdravení?

Otázka 3. Kde vyrostl Mojžíš a kdo ho vychoval?

Otázka 4. Jakou funkci zastával Ezdráš?

Otázka 5. Jak se jmenovali rodiče proroka Samuele?

Příběh: Bůh jednou přikázal Mojžíšovi, aby vyslal pár chlapáků, aby prozkoumali zemi, do které měli jako celý národ vejít. Tito borci šli a vše prozkoumali.

 

Kategorie AR:

NOVÝ ZÁKON

Otázka 1. Kdo a komu řekl: Plemeno zmijí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nadcházejícím hněvem? Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání. Nemyslete si, že můžete říkat: ‚Náš otec je Abraham!‘ Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. Sekera už je na kořeni stromů; a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně.

Otázka 2. Co se stalo, když si Pavel a Silas prozpěvovali chvalozpěvy ve vězení ve Filipech, poté co vyhnali věšteckého ducha z otrokyně?

Otázka 3. Jakým způsobem uzdravil Ježíš Petrovu tchyni, která se pak o něj a jeho služebníky starala?

Otázka 4. Jak se jmenovala brána nebo dveře do chrámu, kde žebral od narození ochrnutý člověk, který tam potkal Petra a Jana?

Otázka 5. Jak se jmenovali tři sourozenci, kteří bydleli v Betanii a Ježíš je miloval? Jeden ze sourozenců byl nemocný a pak zemřel.

Příběh: Filip na pokyn anděla vyrazil do pustiny a tam potkal chlápka z Etiopie, jak si to smaží kočárem. Ten chlapík měl rozečtenou knížku od Izajáše a tak trochu si nevěděl rady s tím, co čte. Filip mu s tím pomohl.

STARÝ ZÁKON

Otázka 1. Jak získal Jákob své požehnání (byl přejmenován na Izraele) a co se mu při tom stalo?

Otázka 2. Proč došlo k rozdělení izraelského království po smrti Šalamouna za doby kralování Rechabeáma?

Otázka 3. Který národ ošidil Jozua, aby s nimi uzavřel smlouvu? Převlékli se do starých šatů a vzali si starý chléb a staré měchy.

Otázka 4. Jakým způsobem ošálil Jákob Izáka, aby mu požehnal jako prvorozenému místo Ezaua?

Otázka 5. Jaké národnosti byly Rút a Noemi?

Příběh: Byl jednou jeden pošetilý král, který si nechal namluvit, že je jako bůh. Nechal si postavit sochu a chtěl, aby se jí každý klaněl. V té zemi ale byli tři mladíci, kteří se klanět nemohli. Ne že by je bolela kolena, ale protože věřili v Boha. Tak je milý král šoupnul do pece, ale Bůh je zachránil.

 

Kategorie ER:

NOVÝ ZÁKON

Otázka 1. Jakým způsobem zaplatil Petr chrámovou daň za sebe a Ježíše?

Otázka 2. Nesl Ježíš svůj kříž na Golgotu sám? Pokud ne, kdo nesl část cesty jeho kříž? Napiš jméno, pokud někdo takový byl.

Otázka 3. Jak se jmenoval otrok, za kterého se Pavel přimlouval u Filemona?

Otázka 4. Jakým způsobem uzdravil Ježíš slepého od narození? (Učedníci se ho ptali, zda zhřešil on, nebo jeho rodiče.)

Otázka 5. Kterému králi svědčil apoštol Pavel?

Příběh: Jednou Ježíš mluvil v jednom domě v Kafarnau. A partička čtyř kamarádů k němu potřebovala dostat svého kámoše, který byl ochrnutý. Tak zdemolovali část střechy a spustili ho k němu.

STARÝ ZÁKON

Otázka 1. Proti komu vedl Izrael soudce Gedeon?

Otázka 2. Jaký prorocký obraz, úkon přikázal udělat Elíša Joášovi jako proroctví proti Aramejcům?

Otázka 3. Který prorok sloužil za doby kralování Chizkijáše?

Otázka 4. Jakým způsobem se prokázal Mojžíš Izraelským starším v Egyptě, že přichází od Hospodina?

Otázka 5. Jak se jmenovali dva rádci, kteří radili Abšalómovi, když se vzbouřil proti svému otci Davidovi?

Příběh: Byl jednou jeden prorok a ten na základě informace od Hospodina vyhlásil, že nebude pršet. No a ono nepršelo. Král byl z toho dost naštvaný, a tak Hospodin schoval toho proroka u potoka, kde ho černí ptáci chodili krmit.

 

Výsledky:    NOVÝ ZÁKON  a  STARÝ ZÁKON

Comments are closed.