Ranger roku 2020

Ranger roku 2020

Pro rok 2020 jsme změnili disciplíny do Rangera roku. Opět půjde o dovednosti, které by měli ti nejlepší z nás zvládnout.

Tady je přehled disciplín a limity, které je třeba splnit k získání titulu Ranger roku.

 

1. Běh štafeta

DR a AR: Celkem 1500 m (tj. 3x 500 m) pro DR limit 7 min. a AR 14 min.

ER a RR: Celkem 3000 m (tj. 3x 1000 m) pro ER limit 14 min. a RR 16 min.

 

2. Rozdělání ohně křesadlem

Družstvo si před vlastní soutěží připraví dřevo a materiál na podpal z okolí tábořiště. Použity mohou být jen přírodní materiály z místa tábořiště.

Při vlastním provedení musí družstvo rozdělat oheň pomocí křesadla. Oheň musí zapálit a rozhořet tak, že chytne palcové dříví, které dodá pořadatel.

Křesadlo může použít každý své, pokud nebude mít, křesadlo dodá pořadatel.

Časový limit je pro DR 10 min.,  AR 8 min.,  ER 7 min., RR 6 min.

 

3. Biblické znalosti – hledání úseků podle čteného slova

Budou čteny čtyři místa ze Starého zákona a čtyři z Nového zákona. Každý úsek se bude číst 3 minuty. Délka úseku bude dána délkou příběhu nebo logického celku. Bude se opakovat cca do vypršení 3 minut (dočte se oddíl).

Na odpověď bude mít tým celkem 4 minuty (včetně čtení). Svou odpověď bude tým zapisovat na lísteček, který dostane od pořadatelů (po skončení každého oddílu je nutné lísteček odevzdat a již se k němu nevracet). Jako odpověď je nutné zapsat začátek i konec oddílu, správný oddíl je hodnocený 1 bodem, správný pouze začátek nebo pouze konec je 0,5 bodu, pokud je správně začátek a zároveň je konec v toleranci 3 veršů, pak tým dostanete 0,75 bodu. Celkem musíte získat 4 body (kategorie RR 5 bodů).

Číst se bude z ekumenického překladu Bible. Každý člen týmu může mít svou Bibli. Bible musí být prosta jakýchkoli záložek nebo označení knih. Podtrhaný text nebo poznámky v Bibli mohou být.

 

4. Orientace buzola

V terénu bude vytvořena síť kolíků označených písmeny. Každý tým bude mít určen počáteční kolík a dostane seznam několika postupných azimutů a vzdáleností (v metrech) k následujícímu kolíku. Každý tým musí projít zadanou trasu a zapsat správně všechna písmena kolíků, přes které projde.

Kategorie DR musí projít 4 body, AR 6 bodů, ER  8 bodů a RR 10 bodů, všichni  v limitu 10 minut.

Pro splnění úkolu musí mít tým všechny body určené správně, pro pořadí týmů je rozhodující čas splnění.

 

5. Vazby – křížová, příčná, souběžná

Každý člen družstva si vylosuje jednu z vazeb. Dostane provázek, dřeva ke spojení a uváže vazbu.

Každá z vazeb je posuzována jako nosná, proto počet otoček musí být přesně 8. Počet stahovacích otoček musí být minimálně 4. Bude hodnocena preciznost uvázání, srovnání vazby a pevnost.

Časový limit DR 15 min., AR 12 min., ER 10 min., RR 8 min.

Uvázaná vazba musí být funkční, jinak úkol není považován za splněný. Za částečné chyby bude přidáván čas jako penalizace:

  • za každou chybějící otáčku +1 min.
  • za každou otáčku navíc + 30 s
  • za zkřížení provázků + 30 s
  • za slabé dotažení vazby + 30 s
  • chybějící loďák na začátku nebo ambulanční uzel na konci + 30 s

 

 

Popis správného provedení jednotlivých vazeb:

Když se provaz obtočí daným postupem okolo svazovaných polen, vzniká otočka. Vážeme 8 otoček. Když se provaz vede mezi poleny, vzniká stahovací otočka. Stahovací otočka slouží ke stažení a zpevnění vazby. Stahování se provádí 4 – 6x. Jednotlivé stahovací otočky je potřeba velmi pevně utahovat. Vazba začíná lodní smyčku a ukončuje se ambulančním uzlem.

 

Křížová vazba

Křížová vazba se používá, pokud chceme spojit dvě kulatiny kolmo na sebe.

1) Začni tím, že uděláš lodní smyčku na pravé straně svislé kulatiny. Volný konec vytáhni k sobě dopředu. Přilož křížem, tj. vodorovně vzhledem k původní svislé tyči druhou kulatinu.

2) Volný konec provazu zvedni nahoru a veď kolem této vodorovné kulatiny dozadu. Potom veď provaz vodorovně doleva za svislou kulatinu a okolo ní opět dopředu.

3) Veď provaz dolů a dozadu kolem vodorovné tyče, pokračuj za svislou kulatinu, zde znovu vodorovně tentokráte zleva doprava a vytáhni dopředu. V této chvíli je dokončena první otáčka vazby.

4) Potom zopakuj stejný postup 6 až 8 krát, všechny otočky co nejpevněji dotahuj. Další otočky zakládej na vnitřní stranu předchozích otoček.

5) Když jsou polena pevně svázána, je třeba otočky zpevnit stahovací otočkou. Ta se dělá tak, že se provaz pevně třikrát nebo čtyřikrát obtočí okolo existujících otoček mezi oběma poleny.

       

6) Po dotažení se vazba ukončuje. Použij druhý konec počáteční lodní smyčky. Naveď jej protisměrně k zatahujícímu provazu a na boku vazby svaž oba konce ambulančním uzlem.

 

 

Příčná vazba

Příčná vazba se používá u dvou břeven, které mají tendenci se od sebe vzdalovat. Nejsou vůči sobě v kolmém úhlu. Využívá se při spojení áček RR kuchyně, svázání zkřížených podpěr nebo kozy.

1) Začni uvázáním lodní smyčky okolo obou polen

2) V místě jejich křížení udělej čtyři až osm horizontálních otáček.

3) Nyní udělej stejný počet vertikálních (svislých) otáček v místě křížení polen. Dávej pozor, abys otáčky vždy dobře utahoval.

4) Pojisti vazbu stahovacími otočkami mezi poleny, podobně jako u křížové vazby. Použij tři nebo čtyři obtočení provazu. Provaz je nutné pevně utáhnout.

5) Zakonči vazbu na zadní straně ambulančním uzlem. Pokud je třeba zkrať konce provazů. Když se vazba uvolní, je třeba přidat ovíjecí i stahovací otáčky.

   

 

Souběžná vazba

Souběžná vazba se používá ke spojení dvou souběžných tyčí. Lze ji využít k prodloužení krátké tyče, výrobě závěsných háků nebo připevnění háčku na kmen apod.

Souběžná vazba se začíná lodní smyčkou, pak se pokračuje asi čtyřmi až šesti otočkami okolo obou souběžných tyčí a pojistí se asi třemi pojistnými otočkami mezi poleny. Ukončíme opět ambulančním uzlem.

Pokud spojujeme delší nebo silnější tyče, je třeba použít více ovíjecích i stahovacích otoček. Pokud prodlužujeme tyč, musíme vždy použít dvě (u dlouhých tyčí i tři) souběžné vazby vedle sebe.

 1) Začni uvázáním lodní smyčky okolo jedné tyče.

2) Umísti druhé poleno paralelně vedle prvního na lodní smyčku. Udělej 4 až 6 otoček okolo obou tyčí, až tyče pevně drží u sebe.

3) Naveď volný konec mezi svazované tyče a udělej tři nebo čtyři stahovací otočky, přitom vazbu pevně utahuj.

   

4) Zakonči vazbu ambulančním uzlem. Pokud je potřeba, odřízni konce provazu.

5) Navaž druhou stejnou souběžnou vazbu na druhé straně svazovaných tyčí.

                

Comments are closed.